Please rotate your device...
Privacy verklaring

Informatie betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

CONTACTEER ONS

Wat is Via Alta

Via Alta is een consultancykantoor gespecialiseerd in familiaal- en fiscaalrechtelijk advies.

Hoe kan u Via Alta contacteren?

U kan Via Alta op werkdagen telefonisch contacteren van 10 u tot 12 u en van 13.30 u tot 16.30 u op het telefoonnummer 0479/61.99.93. U kan ook mailen naar ann.voet@via-alta.be of een brief sturen naar Via Alta, Politieke Gevangenenlaan 10A, 8940 Wervik.

Wie is de contactpersoon inzake de bescherming van persoonsgegevens?

Ann Voet is de contactpersoon voor de bescherming van persoonsgegevens.

U kan haar op werkdagen telefonisch contacteren van 10 u tot 12 u en van 13.30 u tot 16.30 u op het telefoonnummer 0479/61.99.93. U kan ook mailen naar ann.voet@via-alta.be of een brief sturen naar Via Alta, ter attentie van Ann Voet, Politieke Gevangenenlaan 10A, 8940 Wervik.

Waarom verwerkt Via Alta uw persoonsgegevens ?

Via Alta verwerkt uw persoonsgegevens teneinde de tussen u en Via Alta overeengekomen opdrachten uit te voeren.

Waarom is het toegestaan dat Via Alta uw persoonsgegevens verwerkt?

Minstens één van volgende rechtsgronden laat Via Alta toe uw persoonsgegevens te verwerken:

Via welke bron ontvangt Via Alta uw persoonsgegevens ?

Via Alta ontvangt uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, of van uw aanverwanten, via een notaris, via een bankier of via een accountant.

In specifieke omstandigheden kunnen uw gegevens ook door andere derden aangeleverd worden.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt Via Alta?

Via Alta verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie

Voorbeelden

Identificatie- en contactgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer

Financiële en vermogensrechtelijk informatie

Inkomsten, rekeningnummer, informatie aangaande roerend en onroerend vermogen

Erfrechtelijke informatie

Informatie aangaande de nalatenschap (omvang, testamentaire erfgenamen, wettelijke erfgenamen, …)

Fiscaalrechtelijke informatie

Belastbaar inkomen, personen ten laste

Persoonlijke karakteristieken

Geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke stand, geboorteplaats, datum overlijden

Informatie betreffende uw familie

Naam, voornaam, adres, e-mailadres, rijksregisternummer, telefoonnummer, aan- en bloedverwanten, personen ten laste, samenlevingsvorm, (datum aanvang en einde) huwelijk/samenwoning/echtscheiding

Informatie betreffende juridische maatregelen

(datum) faillissement, beslag

Professionele gegevens

Functie, beroepsinkomen, diploma, werkgever(s)

Aan wie verstrekt Via Alta uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan volgende (categorieën) van ontvangers:

Bent u verplicht uw persoonsgegevens aan Via Alta te verstrekken? Wat zijn de gevolgen indien u dit niet doet ?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan Via Alta te bezorgen. Indien u dit niet doet zal Via Alta wellicht niet in staat zijn de overeengekomen opdrachten uit te voeren.

Over welke rechten beschikt u als persoon van wie de gegevens worden verwerkt ?

U heeft volgende rechten:

In bepaalde wettelijk voorziene situaties is de uitoefening van voormelde rechten aan voorwaarden en/of beperkingen onderworpen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw hiervoor vermelde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan ann.voet@via-alta.be of een brief te sturen naar Via Alta, ter attentie van Ann Voet, Politieke Gevangenenlaan 10A, 8940 Wervik.

Waar en hoe kan u een klacht indienen?

Indien u meent dat Via Alta de wetgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens niet heeft gerespecteerd, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Hoe lang zal Via Alta uw persoonsgegevens bewaren?

Via Alta verwerkt uw persoonsgegevens ten minste tot aan het einde van de uitvoering van de overeenkomst vermeerderd met de verjaringstermijn die van toepassing is op potentiële vorderingen van de klant ten opzichte van Via Alta.

In specifieke omstandigheden kan het gerechtvaardigd zijn dat Via Alta uw gegevens langer bewaart.